Một số chặng nội địa đang áp dụng khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Một số chặng nội địa đang khuyến mãi

Hiện tại vé máy bay đang khuyến mãi rầm rộ cho các chặng nội địa, đây là những vé mà quý khách phải tự đặt trên hệ thống website vemaybaylyhai.com.vn, vì khuyến mãi xuất hiện rất nhanh, nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ nhân viên chúng tôi sẽ giúp bạn săn vé theo yêu cầu.
GIÁ VÉ THÁNG 01 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2,250.000 VND

20

1,950.000 VND

21

2,070.000 VND

22

2,270.000 VND

23

2,120.000 VND

24

2,300.000 VND

25

2,140.000 VND

26

1,700.000 VND

27

2,140.000 VND

28

1,820.000 VND

29

2,110.000 VND

30

1,720.000 VND

31

2,270.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,670.000 VND

2

2,380.000 VND

3

2,330.000 VND

4

2,600.000 VND

5

2,470.000 VND

6

2,620.000 VND

7

2,670.000 VND

8

2,610.000 VND

9

2,660.000 VND

10

2,230.000 VND

11

2,590.000 VND

12

2,400.000 VND

13

2,350.000 VND

14

2,150.000 VND

15

2,450.000 VND

16

2,610.000 VND

17

2,380.000 VND

18

2,360.000 VND

19

2,520.000 VND

20

2,480.000 VND

21

2,530.000 VND

22

2,630.000 VND

23

2,140.000 VND

24

2,480.000 VND

25

2,280.000 VND

26

2,660.000 VND

27

2,560.000 VND

28

2,170.000 VND

29

2,470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

480.000 VND

2

240.000 VND

3

550.000 VND

4

580.000 VND

5

420.000 VND

6

370.000 VND

7

600.000 VND

8

500.000 VND

9

610.000 VND

10

360.000 VND

11

540.000 VND

12

290.000 VND

13

590.000 VND

14

150.000 VND

15

260.000 VND

16

180.000 VND

17

650.000 VND

18

320.000 VND

19

140.000 VND

20

600.000 VND

21

510.000 VND

22

560.000 VND

23

390.000 VND

24

240.000 VND

25

190.000 VND

26

590.000 VND

27

320.000 VND

28

420.000 VND

29

220.000 VND

30

180.000 VND

31

290.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

310.000 VND

2

480.000 VND

3

630.000 VND

4

640.000 VND

5

280.000 VND

6

110.000 VND

7

160.000 VND

8

390.000 VND

9

600.000 VND

10

690.000 VND

11

410.000 VND

12

560.000 VND

13

430.000 VND

14

490.000 VND

15

360.000 VND

16

660.000 VND

17

220.000 VND

18

400.000 VND

19

250.000 VND

20

590.000 VND

21

680.000 VND

22

460.000 VND

23

300.000 VND

24

330.000 VND

25

530.000 VND

26

580.000 VND

27

530.000 VND

28

260.000 VND

29

410.000 VND

30

660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

530.000 VND

3

360.000 VND

4

210.000 VND

5

460.000 VND

6

240.000 VND

7

600.000 VND

8

480.000 VND

9

650.000 VND

10

290.000 VND

11

330.000 VND

12

610.000 VND

13

510.000 VND

14

320.000 VND

15

130.000 VND

16

190.000 VND

17

200.000 VND

18

120.000 VND

19

150.000 VND

20

270.000 VND

21

220.000 VND

22

260.000 VND

23

300.000 VND

24

220.000 VND

25

650.000 VND

26

620.000 VND

27

480.000 VND

28

340.000 VND

29

610.000 VND

30

400.000 VND

31

140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

410.000 VND

3

610.000 VND

4

140.000 VND

5

270.000 VND

6

480.000 VND

7

290.000 VND

8

360.000 VND

9

230.000 VND

10

110.000 VND

11

490.000 VND

12

580.000 VND

13

670.000 VND

14

590.000 VND

15

420.000 VND

16

160.000 VND

17

180.000 VND

18

220.000 VND

19

230.000 VND

20

170.000 VND

21

430.000 VND

22

130.000 VND

23

530.000 VND

24

320.000 VND

25

600.000 VND

26

700.000 VND

27

120.000 VND

28

410.000 VND

29

360.000 VND

30

360.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,140.000 VND

2

1,190.000 VND

3

1,090.000 VND

4

1,210.000 VND

5

1,470.000 VND

6

1,520.000 VND

7

1,120.000 VND

8

1,110.000 VND

9

1,230.000 VND

10

1,500.000 VND

11

1,560.000 VND

12

1,410.000 VND

13

1,380.000 VND

14

1,560.000 VND

15

1,320.000 VND

16

1,010.000 VND

17

1,550.000 VND

18

1,070.000 VND

19

1,510.000 VND

20

1,260.000 VND

21

1,560.000 VND

22

1,580.000 VND

23

1,130.000 VND

24

1,030.000 VND

25

1,430.000 VND

26

1,490.000 VND

27

1,430.000 VND

28

1,360.000 VND

29

1,420.000 VND

30

1,240.000 VND

31

1,540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,400.000 VND

2

1,260.000 VND

3

1,340.000 VND

4

1,150.000 VND

5

950.000 VND

6

1,180.000 VND

7

1,190.000 VND

8

1,030.000 VND

9

1,070.000 VND

10

1,140.000 VND

11

1,230.000 VND

12

1,250.000 VND

13

1,160.000 VND

14

1,310.000 VND

15

1,210.000 VND

16

1,050.000 VND

17

1,140.000 VND

18

1,280.000 VND

19

1,270.000 VND

20

1,270.000 VND

21

1,340.000 VND

22

950.000 VND

23

960.000 VND

24

930.000 VND

25

1,230.000 VND

26

1,380.000 VND

27

830.000 VND

28

1,250.000 VND

29

900.000 VND

30

1,190.000 VND

31

1,000.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

410.000 VND

2

250.000 VND

3

320.000 VND

4

520.000 VND

5

150.000 VND

6

450.000 VND

7

180.000 VND

8

670.000 VND

9

440.000 VND

10

180.000 VND

11

160.000 VND

12

250.000 VND

13

610.000 VND

14

360.000 VND

15

250.000 VND

16

450.000 VND

17

510.000 VND

18

150.000 VND

19

630.000 VND

20

220.000 VND

21

320.000 VND

22

280.000 VND

23

470.000 VND

24

610.000 VND

25

650.000 VND

26

530.000 VND

27

210.000 VND

28

610.000 VND

29

320.000 VND

30

420.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

140.000 VND

2

330.000 VND

3

670.000 VND

4

580.000 VND

5

250.000 VND

6

570.000 VND

7

570.000 VND

8

170.000 VND

9

300.000 VND

10

450.000 VND

11

670.000 VND

12

250.000 VND

13

250.000 VND

14

200.000 VND

15

330.000 VND

16

240.000 VND

17

580.000 VND

18

230.000 VND

19

160.000 VND

20

440.000 VND

21

110.000 VND

22

670.000 VND

23

360.000 VND

24

220.000 VND

25

120.000 VND

26

700.000 VND

27

140.000 VND

28

170.000 VND

29

300.000 VND

30

650.000 VND

31

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

210.000 VND

2

570.000 VND

3

400.000 VND

4

350.000 VND

5

230.000 VND

6

350.000 VND

7

240.000 VND

8

250.000 VND

9

460.000 VND

10

230.000 VND

11

260.000 VND

12

590.000 VND

13

450.000 VND

14

500.000 VND

15

630.000 VND

16

500.000 VND

17

340.000 VND

18

370.000 VND

19

290.000 VND

20

670.000 VND

21

280.000 VND

22

540.000 VND

23

220.000 VND

24

680.000 VND

25

250.000 VND

26

330.000 VND

27

370.000 VND

28

640.000 VND

29

310.000 VND

30

430.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

220.000 VND

2

270.000 VND

3

490.000 VND

4

390.000 VND

5

460.000 VND

6

410.000 VND

7

580.000 VND

8

370.000 VND

9

230.000 VND

10

580.000 VND

11

460.000 VND

12

700.000 VND

13

330.000 VND

14

150.000 VND

15

380.000 VND

16

690.000 VND

17

600.000 VND

18

270.000 VND

19

110.000 VND

20

370.000 VND

21

230.000 VND

22

420.000 VND

23

230.000 VND

24

110.000 VND

25

330.000 VND

26

650.000 VND

27

110.000 VND

28

120.000 VND

29

580.000 VND

30

190.000 VND

31

550.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ