Một số chặng nội địa đang áp dụng khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Một số chặng nội địa đang khuyến mãi

Hiện tại vé máy bay đang khuyến mãi rầm rộ cho các chặng nội địa, đây là những vé mà quý khách phải tự đặt trên hệ thống website vemaybaylyhai.com.vn, vì khuyến mãi xuất hiện rất nhanh, nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ nhân viên chúng tôi sẽ giúp bạn săn vé theo yêu cầu.
GIÁ VÉ THÁNG 06 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

110.000 VND

20

230.000 VND

21

410.000 VND

22

540.000 VND

23

210.000 VND

24

270.000 VND

25

470.000 VND

26

260.000 VND

27

110.000 VND

28

390.000 VND

29

680.000 VND

30

250.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,460.000 VND

2

1,130.000 VND

3

1,250.000 VND

4

1,220.000 VND

5

1,020.000 VND

6

1,400.000 VND

7

1,010.000 VND

8

1,060.000 VND

9

1,450.000 VND

10

1,370.000 VND

11

1,290.000 VND

12

1,280.000 VND

13

1,380.000 VND

14

1,510.000 VND

15

1,320.000 VND

16

1,180.000 VND

17

1,100.000 VND

18

1,480.000 VND

19

1,250.000 VND

20

1,010.000 VND

21

1,430.000 VND

22

1,600.000 VND

23

1,050.000 VND

24

1,560.000 VND

25

1,290.000 VND

26

1,130.000 VND

27

1,260.000 VND

28

1,280.000 VND

29

1,370.000 VND

30

1,410.000 VND

31

1,250.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,060.000 VND

2

1,110.000 VND

3

900.000 VND

4

1,030.000 VND

5

1,020.000 VND

6

1,330.000 VND

7

1,310.000 VND

8

1,070.000 VND

9

1,280.000 VND

10

1,000.000 VND

11

1,340.000 VND

12

1,210.000 VND

13

1,310.000 VND

14

1,220.000 VND

15

1,060.000 VND

16

1,110.000 VND

17

1,220.000 VND

18

860.000 VND

19

1,370.000 VND

20

830.000 VND

21

1,160.000 VND

22

1,200.000 VND

23

1,330.000 VND

24

940.000 VND

25

830.000 VND

26

1,210.000 VND

27

1,010.000 VND

28

1,000.000 VND

29

1,190.000 VND

30

1,240.000 VND

31

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

670.000 VND

2

260.000 VND

3

510.000 VND

4

430.000 VND

5

410.000 VND

6

500.000 VND

7

450.000 VND

8

280.000 VND

9

230.000 VND

10

330.000 VND

11

290.000 VND

12

260.000 VND

13

660.000 VND

14

510.000 VND

15

690.000 VND

16

640.000 VND

17

490.000 VND

18

700.000 VND

19

310.000 VND

20

140.000 VND

21

500.000 VND

22

130.000 VND

23

270.000 VND

24

140.000 VND

25

530.000 VND

26

340.000 VND

27

220.000 VND

28

510.000 VND

29

450.000 VND

30

570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

220.000 VND

2

400.000 VND

3

600.000 VND

4

210.000 VND

5

110.000 VND

6

130.000 VND

7

690.000 VND

8

670.000 VND

9

370.000 VND

10

570.000 VND

11

380.000 VND

12

210.000 VND

13

610.000 VND

14

570.000 VND

15

250.000 VND

16

690.000 VND

17

240.000 VND

18

270.000 VND

19

690.000 VND

20

240.000 VND

21

530.000 VND

22

520.000 VND

23

330.000 VND

24

690.000 VND

25

490.000 VND

26

690.000 VND

27

660.000 VND

28

570.000 VND

29

130.000 VND

30

220.000 VND

31

180.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

540.000 VND

2

500.000 VND

3

360.000 VND

4

390.000 VND

5

480.000 VND

6

670.000 VND

7

640.000 VND

8

680.000 VND

9

200.000 VND

10

480.000 VND

11

550.000 VND

12

290.000 VND

13

310.000 VND

14

150.000 VND

15

490.000 VND

16

540.000 VND

17

450.000 VND

18

340.000 VND

19

120.000 VND

20

510.000 VND

21

140.000 VND

22

110.000 VND

23

680.000 VND

24

610.000 VND

25

460.000 VND

26

270.000 VND

27

120.000 VND

28

620.000 VND

29

670.000 VND

30

650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

210.000 VND

2

680.000 VND

3

130.000 VND

4

570.000 VND

5

250.000 VND

6

550.000 VND

7

160.000 VND

8

270.000 VND

9

550.000 VND

10

230.000 VND

11

460.000 VND

12

520.000 VND

13

140.000 VND

14

110.000 VND

15

420.000 VND

16

460.000 VND

17

450.000 VND

18

390.000 VND

19

670.000 VND

20

520.000 VND

21

540.000 VND

22

400.000 VND

23

230.000 VND

24

640.000 VND

25

650.000 VND

26

290.000 VND

27

460.000 VND

28

190.000 VND

29

450.000 VND

30

510.000 VND

31

150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,190.000 VND

2

2,220.000 VND

3

1,870.000 VND

4

2,040.000 VND

5

2,300.000 VND

6

1,960.000 VND

7

1,770.000 VND

8

1,860.000 VND

9

2,070.000 VND

10

1,780.000 VND

11

2,110.000 VND

12

2,270.000 VND

13

1,940.000 VND

14

2,290.000 VND

15

2,080.000 VND

16

1,930.000 VND

17

2,140.000 VND

18

2,150.000 VND

19

1,730.000 VND

20

1,700.000 VND

21

2,060.000 VND

22

2,020.000 VND

23

1,760.000 VND

24

2,140.000 VND

25

2,300.000 VND

26

2,100.000 VND

27

2,060.000 VND

28

2,010.000 VND

29

1,790.000 VND

30

1,750.000 VND

31

2,040.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,250.000 VND

2

2,520.000 VND

3

2,300.000 VND

4

2,290.000 VND

5

2,580.000 VND

6

2,570.000 VND

7

2,480.000 VND

8

2,190.000 VND

9

2,470.000 VND

10

2,240.000 VND

11

2,590.000 VND

12

2,650.000 VND

13

2,610.000 VND

14

2,600.000 VND

15

2,610.000 VND

16

2,340.000 VND

17

2,520.000 VND

18

2,150.000 VND

19

2,610.000 VND

20

2,320.000 VND

21

2,290.000 VND

22

2,690.000 VND

23

2,130.000 VND

24

2,300.000 VND

25

2,260.000 VND

26

2,680.000 VND

27

2,350.000 VND

28

2,340.000 VND

29

2,660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,710.000 VND

2

1,970.000 VND

3

2,120.000 VND

4

2,010.000 VND

5

1,820.000 VND

6

1,820.000 VND

7

1,710.000 VND

8

2,140.000 VND

9

1,990.000 VND

10

1,770.000 VND

11

1,970.000 VND

12

1,920.000 VND

13

1,970.000 VND

14

1,870.000 VND

15

1,720.000 VND

16

1,740.000 VND

17

1,690.000 VND

18

2,180.000 VND

19

1,710.000 VND

20

2,190.000 VND

21

1,710.000 VND

22

1,770.000 VND

23

1,620.000 VND

24

1,910.000 VND

25

1,680.000 VND

26

1,990.000 VND

27

1,810.000 VND

28

1,790.000 VND

29

1,680.000 VND

30

2,200.000 VND

31

1,690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

530.000 VND

2

160.000 VND

3

290.000 VND

4

300.000 VND

5

600.000 VND

6

490.000 VND

7

620.000 VND

8

280.000 VND

9

310.000 VND

10

220.000 VND

11

200.000 VND

12

210.000 VND

13

420.000 VND

14

250.000 VND

15

480.000 VND

16

550.000 VND

17

520.000 VND

18

130.000 VND

19

180.000 VND

20

300.000 VND

21

640.000 VND

22

140.000 VND

23

490.000 VND

24

190.000 VND

25

570.000 VND

26

700.000 VND

27

650.000 VND

28

360.000 VND

29

390.000 VND

30

680.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

160.000 VND

2

380.000 VND

3

440.000 VND

4

590.000 VND

5

640.000 VND

6

480.000 VND

7

180.000 VND

8

430.000 VND

9

150.000 VND

10

570.000 VND

11

140.000 VND

12

590.000 VND

13

670.000 VND

14

350.000 VND

15

670.000 VND

16

420.000 VND

17

160.000 VND

18

600.000 VND

19

410.000 VND

20

310.000 VND

21

590.000 VND

22

230.000 VND

23

520.000 VND

24

530.000 VND

25

390.000 VND

26

490.000 VND

27

260.000 VND

28

420.000 VND

29

530.000 VND

30

470.000 VND

31

300.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ