Một số chặng nội địa đang áp dụng khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Một số chặng nội địa đang khuyến mãi

Hiện tại vé máy bay đang khuyến mãi rầm rộ cho các chặng nội địa, đây là những vé mà quý khách phải tự đặt trên hệ thống website vemaybaylyhai.com.vn, vì khuyến mãi xuất hiện rất nhanh, nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ nhân viên chúng tôi sẽ giúp bạn săn vé theo yêu cầu.
GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

470.000 VND

19

230.000 VND

20

140.000 VND

21

440.000 VND

22

280.000 VND

23

260.000 VND

24

620.000 VND

25

500.000 VND

26

360.000 VND

27

370.000 VND

28

140.000 VND

29

170.000 VND

30

250.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

600.000 VND

2

150.000 VND

3

300.000 VND

4

570.000 VND

5

270.000 VND

6

520.000 VND

7

170.000 VND

8

130.000 VND

9

350.000 VND

10

270.000 VND

11

590.000 VND

12

700.000 VND

13

310.000 VND

14

310.000 VND

15

370.000 VND

16

210.000 VND

17

580.000 VND

18

350.000 VND

19

670.000 VND

20

520.000 VND

21

140.000 VND

22

160.000 VND

23

330.000 VND

24

430.000 VND

25

130.000 VND

26

620.000 VND

27

430.000 VND

28

170.000 VND

29

650.000 VND

30

320.000 VND

31

150.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,090.000 VND

2

2,180.000 VND

3

1,710.000 VND

4

1,860.000 VND

5

1,700.000 VND

6

1,760.000 VND

7

2,010.000 VND

8

1,840.000 VND

9

1,860.000 VND

10

2,230.000 VND

11

1,780.000 VND

12

2,290.000 VND

13

1,890.000 VND

14

2,150.000 VND

15

1,870.000 VND

16

1,830.000 VND

17

2,120.000 VND

18

2,290.000 VND

19

2,170.000 VND

20

1,950.000 VND

21

2,060.000 VND

22

2,230.000 VND

23

2,300.000 VND

24

1,790.000 VND

25

1,940.000 VND

26

1,940.000 VND

27

1,980.000 VND

28

2,180.000 VND

29

1,880.000 VND

30

1,980.000 VND

31

1,920.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,400.000 VND

2

2,530.000 VND

3

2,570.000 VND

4

2,550.000 VND

5

2,280.000 VND

6

2,530.000 VND

7

2,360.000 VND

8

2,280.000 VND

9

2,690.000 VND

10

2,480.000 VND

11

2,250.000 VND

12

2,570.000 VND

13

2,640.000 VND

14

2,460.000 VND

15

2,490.000 VND

16

2,130.000 VND

17

2,110.000 VND

18

2,480.000 VND

19

2,260.000 VND

20

2,100.000 VND

21

2,530.000 VND

22

2,550.000 VND

23

2,370.000 VND

24

2,550.000 VND

25

2,560.000 VND

26

2,590.000 VND

27

2,400.000 VND

28

2,130.000 VND

29

2,500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,050.000 VND

2

1,970.000 VND

3

1,880.000 VND

4

1,940.000 VND

5

1,860.000 VND

6

1,890.000 VND

7

1,850.000 VND

8

1,700.000 VND

9

1,810.000 VND

10

1,740.000 VND

11

1,620.000 VND

12

1,900.000 VND

13

2,200.000 VND

14

1,880.000 VND

15

1,830.000 VND

16

2,020.000 VND

17

1,870.000 VND

18

2,170.000 VND

19

2,170.000 VND

20

1,610.000 VND

21

1,810.000 VND

22

2,090.000 VND

23

2,020.000 VND

24

2,160.000 VND

25

1,950.000 VND

26

1,690.000 VND

27

1,690.000 VND

28

1,890.000 VND

29

1,990.000 VND

30

1,720.000 VND

31

1,650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

210.000 VND

2

230.000 VND

3

380.000 VND

4

480.000 VND

5

430.000 VND

6

700.000 VND

7

550.000 VND

8

300.000 VND

9

540.000 VND

10

610.000 VND

11

430.000 VND

12

430.000 VND

13

180.000 VND

14

700.000 VND

15

250.000 VND

16

240.000 VND

17

480.000 VND

18

440.000 VND

19

470.000 VND

20

450.000 VND

21

220.000 VND

22

410.000 VND

23

260.000 VND

24

480.000 VND

25

560.000 VND

26

640.000 VND

27

380.000 VND

28

320.000 VND

29

500.000 VND

30

660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

370.000 VND

2

320.000 VND

3

480.000 VND

4

200.000 VND

5

180.000 VND

6

330.000 VND

7

300.000 VND

8

270.000 VND

9

550.000 VND

10

460.000 VND

11

340.000 VND

12

610.000 VND

13

680.000 VND

14

380.000 VND

15

440.000 VND

16

430.000 VND

17

440.000 VND

18

150.000 VND

19

600.000 VND

20

360.000 VND

21

100.000 VND

22

280.000 VND

23

530.000 VND

24

660.000 VND

25

400.000 VND

26

690.000 VND

27

130.000 VND

28

560.000 VND

29

120.000 VND

30

480.000 VND

31

470.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

470.000 VND

2

140.000 VND

3

330.000 VND

4

670.000 VND

5

620.000 VND

6

480.000 VND

7

270.000 VND

8

550.000 VND

9

590.000 VND

10

560.000 VND

11

190.000 VND

12

480.000 VND

13

580.000 VND

14

180.000 VND

15

270.000 VND

16

460.000 VND

17

660.000 VND

18

460.000 VND

19

440.000 VND

20

170.000 VND

21

400.000 VND

22

450.000 VND

23

150.000 VND

24

700.000 VND

25

450.000 VND

26

520.000 VND

27

430.000 VND

28

490.000 VND

29

100.000 VND

30

570.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

410.000 VND

2

210.000 VND

3

130.000 VND

4

540.000 VND

5

290.000 VND

6

120.000 VND

7

460.000 VND

8

460.000 VND

9

670.000 VND

10

450.000 VND

11

310.000 VND

12

260.000 VND

13

470.000 VND

14

260.000 VND

15

500.000 VND

16

640.000 VND

17

360.000 VND

18

470.000 VND

19

620.000 VND

20

160.000 VND

21

220.000 VND

22

700.000 VND

23

540.000 VND

24

390.000 VND

25

210.000 VND

26

220.000 VND

27

310.000 VND

28

360.000 VND

29

320.000 VND

30

450.000 VND

31

540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

230.000 VND

2

440.000 VND

3

490.000 VND

4

210.000 VND

5

470.000 VND

6

620.000 VND

7

210.000 VND

8

220.000 VND

9

270.000 VND

10

540.000 VND

11

640.000 VND

12

680.000 VND

13

130.000 VND

14

100.000 VND

15

320.000 VND

16

170.000 VND

17

640.000 VND

18

350.000 VND

19

170.000 VND

20

270.000 VND

21

690.000 VND

22

290.000 VND

23

560.000 VND

24

600.000 VND

25

640.000 VND

26

420.000 VND

27

490.000 VND

28

170.000 VND

29

600.000 VND

30

300.000 VND

31

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

570.000 VND

2

180.000 VND

3

280.000 VND

4

570.000 VND

5

680.000 VND

6

550.000 VND

7

650.000 VND

8

590.000 VND

9

430.000 VND

10

280.000 VND

11

390.000 VND

12

460.000 VND

13

490.000 VND

14

530.000 VND

15

470.000 VND

16

360.000 VND

17

300.000 VND

18

440.000 VND

19

590.000 VND

20

230.000 VND

21

170.000 VND

22

150.000 VND

23

380.000 VND

24

570.000 VND

25

450.000 VND

26

170.000 VND

27

120.000 VND

28

510.000 VND

29

170.000 VND

30

500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

680.000 VND

2

170.000 VND

3

510.000 VND

4

660.000 VND

5

120.000 VND

6

280.000 VND

7

170.000 VND

8

210.000 VND

9

260.000 VND

10

460.000 VND

11

120.000 VND

12

660.000 VND

13

350.000 VND

14

560.000 VND

15

700.000 VND

16

260.000 VND

17

420.000 VND

18

260.000 VND

19

140.000 VND

20

540.000 VND

21

310.000 VND

22

250.000 VND

23

340.000 VND

24

130.000 VND

25

330.000 VND

26

410.000 VND

27

320.000 VND

28

400.000 VND

29

120.000 VND

30

280.000 VND

31

510.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ