Một số chặng nội địa đang áp dụng khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Một số chặng nội địa đang khuyến mãi

Hiện tại vé máy bay đang khuyến mãi rầm rộ cho các chặng nội địa, đây là những vé mà quý khách phải tự đặt trên hệ thống website vemaybaylyhai.com.vn, vì khuyến mãi xuất hiện rất nhanh, nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ nhân viên chúng tôi sẽ giúp bạn săn vé theo yêu cầu.
GIÁ VÉ THÁNG 04 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

440.000 VND

23

110.000 VND

24

450.000 VND

25

140.000 VND

26

530.000 VND

27

700.000 VND

28

640.000 VND

29

260.000 VND

30

430.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

240.000 VND

2

470.000 VND

3

230.000 VND

4

350.000 VND

5

460.000 VND

6

310.000 VND

7

310.000 VND

8

570.000 VND

9

220.000 VND

10

500.000 VND

11

280.000 VND

12

160.000 VND

13

660.000 VND

14

600.000 VND

15

150.000 VND

16

160.000 VND

17

440.000 VND

18

630.000 VND

19

240.000 VND

20

310.000 VND

21

290.000 VND

22

320.000 VND

23

480.000 VND

24

130.000 VND

25

420.000 VND

26

160.000 VND

27

150.000 VND

28

180.000 VND

29

210.000 VND

30

240.000 VND

31

310.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

460.000 VND

2

120.000 VND

3

520.000 VND

4

570.000 VND

5

160.000 VND

6

550.000 VND

7

570.000 VND

8

480.000 VND

9

230.000 VND

10

420.000 VND

11

700.000 VND

12

390.000 VND

13

490.000 VND

14

150.000 VND

15

670.000 VND

16

230.000 VND

17

310.000 VND

18

110.000 VND

19

410.000 VND

20

160.000 VND

21

650.000 VND

22

160.000 VND

23

240.000 VND

24

420.000 VND

25

640.000 VND

26

550.000 VND

27

520.000 VND

28

120.000 VND

29

650.000 VND

30

240.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,330.000 VND

2

1,230.000 VND

3

1,420.000 VND

4

1,580.000 VND

5

1,120.000 VND

6

1,510.000 VND

7

1,560.000 VND

8

1,490.000 VND

9

1,420.000 VND

10

1,370.000 VND

11

1,250.000 VND

12

1,300.000 VND

13

1,360.000 VND

14

1,280.000 VND

15

1,390.000 VND

16

1,210.000 VND

17

1,080.000 VND

18

1,060.000 VND

19

1,090.000 VND

20

1,040.000 VND

21

1,080.000 VND

22

1,280.000 VND

23

1,520.000 VND

24

1,130.000 VND

25

1,380.000 VND

26

1,090.000 VND

27

1,110.000 VND

28

1,100.000 VND

29

1,100.000 VND

30

1,170.000 VND

31

1,190.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

800.000 VND

2

1,020.000 VND

3

970.000 VND

4

900.000 VND

5

1,330.000 VND

6

950.000 VND

7

1,010.000 VND

8

1,190.000 VND

9

1,200.000 VND

10

1,050.000 VND

11

1,000.000 VND

12

1,070.000 VND

13

1,020.000 VND

14

860.000 VND

15

1,050.000 VND

16

960.000 VND

17

1,320.000 VND

18

1,120.000 VND

19

900.000 VND

20

1,090.000 VND

21

1,390.000 VND

22

1,040.000 VND

23

1,310.000 VND

24

1,350.000 VND

25

990.000 VND

26

990.000 VND

27

1,350.000 VND

28

880.000 VND

29

1,020.000 VND

30

1,360.000 VND

31

1,180.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

230.000 VND

2

610.000 VND

3

490.000 VND

4

350.000 VND

5

140.000 VND

6

620.000 VND

7

550.000 VND

8

400.000 VND

9

240.000 VND

10

100.000 VND

11

370.000 VND

12

280.000 VND

13

230.000 VND

14

580.000 VND

15

380.000 VND

16

320.000 VND

17

670.000 VND

18

340.000 VND

19

240.000 VND

20

530.000 VND

21

240.000 VND

22

560.000 VND

23

290.000 VND

24

500.000 VND

25

140.000 VND

26

150.000 VND

27

460.000 VND

28

160.000 VND

29

140.000 VND

30

690.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

310.000 VND

2

220.000 VND

3

440.000 VND

4

630.000 VND

5

360.000 VND

6

160.000 VND

7

210.000 VND

8

500.000 VND

9

180.000 VND

10

120.000 VND

11

110.000 VND

12

530.000 VND

13

410.000 VND

14

370.000 VND

15

540.000 VND

16

170.000 VND

17

570.000 VND

18

320.000 VND

19

660.000 VND

20

190.000 VND

21

600.000 VND

22

130.000 VND

23

180.000 VND

24

410.000 VND

25

130.000 VND

26

380.000 VND

27

510.000 VND

28

520.000 VND

29

100.000 VND

30

570.000 VND

31

450.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

580.000 VND

2

240.000 VND

3

530.000 VND

4

340.000 VND

5

410.000 VND

6

180.000 VND

7

250.000 VND

8

270.000 VND

9

420.000 VND

10

290.000 VND

11

340.000 VND

12

200.000 VND

13

230.000 VND

14

250.000 VND

15

640.000 VND

16

640.000 VND

17

220.000 VND

18

610.000 VND

19

270.000 VND

20

580.000 VND

21

380.000 VND

22

330.000 VND

23

220.000 VND

24

390.000 VND

25

690.000 VND

26

530.000 VND

27

590.000 VND

28

400.000 VND

29

130.000 VND

30

120.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

440.000 VND

2

480.000 VND

3

140.000 VND

4

520.000 VND

5

540.000 VND

6

200.000 VND

7

360.000 VND

8

650.000 VND

9

210.000 VND

10

320.000 VND

11

230.000 VND

12

440.000 VND

13

680.000 VND

14

140.000 VND

15

580.000 VND

16

670.000 VND

17

120.000 VND

18

180.000 VND

19

140.000 VND

20

360.000 VND

21

290.000 VND

22

700.000 VND

23

180.000 VND

24

330.000 VND

25

300.000 VND

26

400.000 VND

27

600.000 VND

28

460.000 VND

29

180.000 VND

30

580.000 VND

31

560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,880.000 VND

2

1,900.000 VND

3

2,230.000 VND

4

1,860.000 VND

5

1,820.000 VND

6

2,250.000 VND

7

1,900.000 VND

8

1,770.000 VND

9

1,920.000 VND

10

1,970.000 VND

11

1,700.000 VND

12

2,270.000 VND

13

1,750.000 VND

14

1,860.000 VND

15

1,710.000 VND

16

2,080.000 VND

17

2,190.000 VND

18

2,160.000 VND

19

1,930.000 VND

20

1,700.000 VND

21

2,060.000 VND

22

2,180.000 VND

23

2,280.000 VND

24

2,080.000 VND

25

1,920.000 VND

26

1,830.000 VND

27

1,930.000 VND

28

2,280.000 VND

29

1,840.000 VND

30

1,900.000 VND

31

1,850.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,450.000 VND

2

2,670.000 VND

3

2,550.000 VND

4

2,310.000 VND

5

2,660.000 VND

6

2,510.000 VND

7

2,630.000 VND

8

2,490.000 VND

9

2,700.000 VND

10

2,460.000 VND

11

2,340.000 VND

12

2,320.000 VND

13

2,360.000 VND

14

2,460.000 VND

15

2,610.000 VND

16

2,550.000 VND

17

2,650.000 VND

18

2,550.000 VND

19

2,120.000 VND

20

2,350.000 VND

21

2,140.000 VND

22

2,520.000 VND

23

2,560.000 VND

24

2,380.000 VND

25

2,330.000 VND

26

2,670.000 VND

27

2,130.000 VND

28

2,180.000 VND

29

2,650.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,760.000 VND

2

1,950.000 VND

3

1,710.000 VND

4

2,030.000 VND

5

1,700.000 VND

6

1,630.000 VND

7

2,040.000 VND

8

2,020.000 VND

9

1,630.000 VND

10

2,070.000 VND

11

1,720.000 VND

12

1,950.000 VND

13

2,160.000 VND

14

1,880.000 VND

15

1,670.000 VND

16

2,090.000 VND

17

1,680.000 VND

18

1,830.000 VND

19

2,140.000 VND

20

1,750.000 VND

21

2,110.000 VND

22

2,000.000 VND

23

1,840.000 VND

24

1,600.000 VND

25

2,080.000 VND

26

2,180.000 VND

27

2,170.000 VND

28

1,700.000 VND

29

1,700.000 VND

30

2,170.000 VND

31

1,610.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ