Vé máy bay Điện Biên đi TPHCM Sài Gòn giá rẻ nhất hãng nào mở bán?

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Điện Biên đi TPHCM Sài Gòn

Chưa có hãng nào tiên phong bán vé từ Điện Biên đi TPHCM bay Thẳng

Nhưng có một sự kết hợp bay chặng dừng tại Hà Nội như sau:
  1. Mua hai vé bay: Một vé từ Điện Biên đi Hà Nội, vé còn lại là từ Hà Nội đi TPHCM

BẢNG GIÁ KẾT HỢP CHO 2 CHẶNG BAY TỪ ĐIỆN BIÊN ĐI TPHCM SÀI GÒN
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2,640.000 VND

25

2,250.000 VND

26

2,440.000 VND

27

2,680.000 VND

28

2,470.000 VND

29

2,230.000 VND

30

2,200.000 VND

31

2,260.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,430.000 VND

2

2,380.000 VND

3

2,340.000 VND

4

2,350.000 VND

5

2,620.000 VND

6

2,370.000 VND

7

2,340.000 VND

8

2,600.000 VND

9

2,550.000 VND

10

2,670.000 VND

11

2,630.000 VND

12

2,550.000 VND

13

2,620.000 VND

14

2,340.000 VND

15

2,390.000 VND

16

2,210.000 VND

17

2,680.000 VND

18

2,310.000 VND

19

2,480.000 VND

20

2,510.000 VND

21

2,630.000 VND

22

2,600.000 VND

23

2,210.000 VND

24

2,330.000 VND

25

2,450.000 VND

26

2,660.000 VND

27

2,240.000 VND

28

2,570.000 VND

29

2,390.000 VND

30

2,590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,320.000 VND

2

3,410.000 VND

3

3,200.000 VND

4

3,410.000 VND

5

3,270.000 VND

6

3,170.000 VND

7

3,200.000 VND

8

3,260.000 VND

9

3,360.000 VND

10

3,570.000 VND

11

3,490.000 VND

12

3,280.000 VND

13

3,350.000 VND

14

3,500.000 VND

15

3,170.000 VND

16

3,430.000 VND

17

3,280.000 VND

18

3,590.000 VND

19

3,150.000 VND

20

3,250.000 VND

21

3,520.000 VND

22

3,420.000 VND

23

3,280.000 VND

24

3,220.000 VND

25

3,370.000 VND

26

3,550.000 VND

27

3,130.000 VND

28

3,200.000 VND

29

3,290.000 VND

30

3,320.000 VND

31

3,390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,950.000 VND

2

3,080.000 VND

3

3,150.000 VND

4

3,230.000 VND

5

3,350.000 VND

6

3,020.000 VND

7

3,160.000 VND

8

3,150.000 VND

9

3,140.000 VND

10

3,390.000 VND

11

3,080.000 VND

12

3,220.000 VND

13

3,200.000 VND

14

3,190.000 VND

15

3,160.000 VND

16

2,970.000 VND

17

2,950.000 VND

18

3,240.000 VND

19

3,380.000 VND

20

3,100.000 VND

21

3,320.000 VND

22

3,100.000 VND

23

3,020.000 VND

24

2,970.000 VND

25

3,370.000 VND

26

2,940.000 VND

27

2,970.000 VND

28

3,330.000 VND

29

3,260.000 VND

30

3,290.000 VND

31

3,200.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,640.000 VND

2

2,410.000 VND

3

2,350.000 VND

4

2,650.000 VND

5

2,330.000 VND

6

2,370.000 VND

7

2,260.000 VND

8

2,470.000 VND

9

2,350.000 VND

10

2,380.000 VND

11

2,590.000 VND

12

2,250.000 VND

13

2,320.000 VND

14

2,240.000 VND

15

2,230.000 VND

16

2,660.000 VND

17

2,390.000 VND

18

2,450.000 VND

19

2,560.000 VND

20

2,390.000 VND

21

2,270.000 VND

22

2,510.000 VND

23

2,350.000 VND

24

2,450.000 VND

25

2,520.000 VND

26

2,680.000 VND

27

2,390.000 VND

28

2,220.000 VND

29

2,640.000 VND

30

2,510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,610.000 VND

2

2,640.000 VND

3

2,640.000 VND

4

2,630.000 VND

5

2,590.000 VND

6

2,490.000 VND

7

2,670.000 VND

8

2,290.000 VND

9

2,380.000 VND

10

2,620.000 VND

11

2,470.000 VND

12

2,400.000 VND

13

2,630.000 VND

14

2,460.000 VND

15

2,490.000 VND

16

2,540.000 VND

17

2,540.000 VND

18

2,490.000 VND

19

2,680.000 VND

20

2,280.000 VND

21

2,530.000 VND

22

2,530.000 VND

23

2,660.000 VND

24

2,630.000 VND

25

2,450.000 VND

26

2,340.000 VND

27

2,440.000 VND

28

2,680.000 VND

29

2,270.000 VND

30

2,240.000 VND

31

2,510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,260.000 VND

2

2,370.000 VND

3

2,630.000 VND

4

2,270.000 VND

5

2,210.000 VND

6

2,570.000 VND

7

2,400.000 VND

8

2,450.000 VND

9

2,660.000 VND

10

2,660.000 VND

11

2,220.000 VND

12

2,640.000 VND

13

2,570.000 VND

14

2,430.000 VND

15

2,580.000 VND

16

2,490.000 VND

17

2,380.000 VND

18

2,490.000 VND

19

2,310.000 VND

20

2,310.000 VND

21

2,450.000 VND

22

2,660.000 VND

23

2,500.000 VND

24

2,270.000 VND

25

2,410.000 VND

26

2,560.000 VND

27

2,440.000 VND

28

2,430.000 VND

29

2,520.000 VND

30

2,220.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,690.000 VND

2

2,330.000 VND

3

2,470.000 VND

4

2,480.000 VND

5

2,470.000 VND

6

2,690.000 VND

7

2,560.000 VND

8

2,670.000 VND

9

2,360.000 VND

10

2,620.000 VND

11

2,270.000 VND

12

2,310.000 VND

13

2,290.000 VND

14

2,610.000 VND

15

2,500.000 VND

16

2,310.000 VND

17

2,440.000 VND

18

2,660.000 VND

19

2,360.000 VND

20

2,570.000 VND

21

2,330.000 VND

22

2,650.000 VND

23

2,510.000 VND

24

2,350.000 VND

25

2,650.000 VND

26

2,550.000 VND

27

2,550.000 VND

28

2,520.000 VND

29

2,500.000 VND

30

2,550.000 VND

31

2,370.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

4,190.000 VND

2

3,990.000 VND

3

4,210.000 VND

4

3,890.000 VND

5

4,080.000 VND

6

3,940.000 VND

7

4,010.000 VND

8

3,950.000 VND

9

4,220.000 VND

10

4,230.000 VND

11

3,910.000 VND

12

4,040.000 VND

13

4,020.000 VND

14

3,970.000 VND

15

3,940.000 VND

16

3,820.000 VND

17

4,040.000 VND

18

4,170.000 VND

19

3,870.000 VND

20

4,220.000 VND

21

3,990.000 VND

22

3,890.000 VND

23

3,800.000 VND

24

4,060.000 VND

25

4,130.000 VND

26

4,000.000 VND

27

4,270.000 VND

28

4,170.000 VND

29

4,270.000 VND

30

4,060.000 VND

31

4,170.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

4,330.000 VND

2

4,690.000 VND

3

4,450.000 VND

4

4,670.000 VND

5

4,610.000 VND

6

4,430.000 VND

7

4,260.000 VND

8

4,430.000 VND

9

4,360.000 VND

10

4,210.000 VND

11

4,690.000 VND

12

4,490.000 VND

13

4,370.000 VND

14

4,600.000 VND

15

4,570.000 VND

16

4,400.000 VND

17

4,580.000 VND

18

4,200.000 VND

19

4,450.000 VND

20

4,510.000 VND

21

4,330.000 VND

22

4,360.000 VND

23

4,470.000 VND

24

4,210.000 VND

25

4,640.000 VND

26

4,480.000 VND

27

4,700.000 VND

28

4,490.000 VND

29

4,530.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

3,780.000 VND

2

4,160.000 VND

3

3,900.000 VND

4

4,170.000 VND

5

4,170.000 VND

6

3,870.000 VND

7

4,080.000 VND

8

4,010.000 VND

9

4,200.000 VND

10

4,120.000 VND

11

3,700.000 VND

12

3,730.000 VND

13

3,990.000 VND

14

4,050.000 VND

15

3,890.000 VND

16

3,970.000 VND

17

4,080.000 VND

18

3,750.000 VND

19

3,770.000 VND

20

3,970.000 VND

21

3,930.000 VND

22

4,020.000 VND

23

3,950.000 VND

24

3,840.000 VND

25

3,920.000 VND

26

3,950.000 VND

27

4,120.000 VND

28

3,700.000 VND

29

4,000.000 VND

30

3,990.000 VND

31

3,730.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,460.000 VND

2

2,500.000 VND

3

2,690.000 VND

4

2,520.000 VND

5

2,620.000 VND

6

2,400.000 VND

7

2,360.000 VND

8

2,580.000 VND

9

2,380.000 VND

10

2,560.000 VND

11

2,510.000 VND

12

2,410.000 VND

13

2,690.000 VND

14

2,370.000 VND

15

2,200.000 VND

16

2,550.000 VND

17

2,310.000 VND

18

2,270.000 VND

19

2,220.000 VND

20

2,550.000 VND

21

2,650.000 VND

22

2,370.000 VND

23

2,690.000 VND

24

2,620.000 VND

25

2,340.000 VND

26

2,300.000 VND

27

2,260.000 VND

28

2,470.000 VND

29

2,520.000 VND

30

2,530.000 VND

van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ