Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẵng giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẵng

- Đặt vé vietnam airlines Hà Nội đi Đà Nẵng ngày mai có giữ vé được không? giá em bé 1 tuổi như thế nào ? Vé của quý khách giữ được trong vòng 4 tiếng, giá vé em bé 1 tuổi được giảm 90% so với giá vé người lớn.

-Tôi muốn chọn chỗ ngồi gần của sổ được không? Quý khách có thể đến sớm làm thủ tục để xin chọn trước chỗ ngồi cho mình.

-Tôi và bạn tôi cùng mua vé Hà Nội đi Đà Nẵng tới đây nhưng đặt mua hai nơi khác nhau.?  Chúng tôi có thể ngồi cùng nhau không? Quý khách khi đến quầy làm thủ tục có thể đến sớm hơn để xin nhân viên cho ngồi cạnh nhau.
GIÁ VÉ THÁNG 09 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

770.000 VND

25

550.000 VND

26

420.000 VND

27

400.000 VND

28

630.000 VND

29

640.000 VND

30

750.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

840.000 VND

2

490.000 VND

3

770.000 VND

4

480.000 VND

5

800.000 VND

6

770.000 VND

7

460.000 VND

8

400.000 VND

9

610.000 VND

10

870.000 VND

11

710.000 VND

12

900.000 VND

13

500.000 VND

14

860.000 VND

15

670.000 VND

16

500.000 VND

17

840.000 VND

18

830.000 VND

19

450.000 VND

20

690.000 VND

21

410.000 VND

22

660.000 VND

23

710.000 VND

24

820.000 VND

25

540.000 VND

26

780.000 VND

27

780.000 VND

28

660.000 VND

29

500.000 VND

30

730.000 VND

31

420.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

470.000 VND

2

520.000 VND

3

670.000 VND

4

420.000 VND

5

510.000 VND

6

610.000 VND

7

490.000 VND

8

540.000 VND

9

440.000 VND

10

800.000 VND

11

630.000 VND

12

700.000 VND

13

670.000 VND

14

610.000 VND

15

660.000 VND

16

430.000 VND

17

590.000 VND

18

740.000 VND

19

720.000 VND

20

400.000 VND

21

780.000 VND

22

690.000 VND

23

630.000 VND

24

880.000 VND

25

610.000 VND

26

590.000 VND

27

560.000 VND

28

840.000 VND

29

790.000 VND

30

420.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

890.000 VND

3

600.000 VND

4

420.000 VND

5

590.000 VND

6

840.000 VND

7

630.000 VND

8

440.000 VND

9

570.000 VND

10

630.000 VND

11

800.000 VND

12

730.000 VND

13

820.000 VND

14

890.000 VND

15

820.000 VND

16

870.000 VND

17

470.000 VND

18

770.000 VND

19

690.000 VND

20

690.000 VND

21

810.000 VND

22

460.000 VND

23

870.000 VND

24

490.000 VND

25

520.000 VND

26

420.000 VND

27

640.000 VND

28

490.000 VND

29

520.000 VND

30

870.000 VND

31

500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,340.000 VND

2

2,390.000 VND

3

2,430.000 VND

4

2,100.000 VND

5

2,160.000 VND

6

2,450.000 VND

7

2,140.000 VND

8

2,320.000 VND

9

2,050.000 VND

10

2,050.000 VND

11

2,480.000 VND

12

2,420.000 VND

13

2,450.000 VND

14

2,150.000 VND

15

2,080.000 VND

16

2,350.000 VND

17

2,410.000 VND

18

2,130.000 VND

19

2,410.000 VND

20

2,060.000 VND

21

2,230.000 VND

22

2,300.000 VND

23

2,420.000 VND

24

2,110.000 VND

25

2,070.000 VND

26

2,040.000 VND

27

2,460.000 VND

28

2,110.000 VND

29

2,500.000 VND

30

2,320.000 VND

31

2,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,890.000 VND

2

2,800.000 VND

3

2,660.000 VND

4

2,750.000 VND

5

2,790.000 VND

6

2,720.000 VND

7

2,860.000 VND

8

2,710.000 VND

9

2,620.000 VND

10

2,630.000 VND

11

2,820.000 VND

12

2,630.000 VND

13

2,490.000 VND

14

2,680.000 VND

15

2,700.000 VND

16

2,490.000 VND

17

2,610.000 VND

18

2,810.000 VND

19

2,710.000 VND

20

2,680.000 VND

21

2,750.000 VND

22

2,790.000 VND

23

2,740.000 VND

24

2,780.000 VND

25

2,470.000 VND

26

2,730.000 VND

27

2,690.000 VND

28

2,410.000 VND

29

2,670.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,200.000 VND

2

1,980.000 VND

3

2,260.000 VND

4

2,280.000 VND

5

2,140.000 VND

6

1,920.000 VND

7

2,290.000 VND

8

2,020.000 VND

9

2,080.000 VND

10

2,370.000 VND

11

1,930.000 VND

12

2,060.000 VND

13

1,930.000 VND

14

2,310.000 VND

15

2,240.000 VND

16

2,220.000 VND

17

2,150.000 VND

18

1,930.000 VND

19

2,080.000 VND

20

2,270.000 VND

21

2,010.000 VND

22

2,350.000 VND

23

2,160.000 VND

24

2,170.000 VND

25

1,930.000 VND

26

2,390.000 VND

27

2,190.000 VND

28

2,310.000 VND

29

2,000.000 VND

30

2,250.000 VND

31

2,390.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

470.000 VND

2

470.000 VND

3

740.000 VND

4

420.000 VND

5

570.000 VND

6

490.000 VND

7

520.000 VND

8

590.000 VND

9

690.000 VND

10

540.000 VND

11

670.000 VND

12

830.000 VND

13

640.000 VND

14

400.000 VND

15

860.000 VND

16

650.000 VND

17

630.000 VND

18

530.000 VND

19

470.000 VND

20

680.000 VND

21

670.000 VND

22

760.000 VND

23

620.000 VND

24

690.000 VND

25

660.000 VND

26

700.000 VND

27

740.000 VND

28

620.000 VND

29

640.000 VND

30

560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

620.000 VND

2

620.000 VND

3

630.000 VND

4

420.000 VND

5

400.000 VND

6

440.000 VND

7

570.000 VND

8

570.000 VND

9

840.000 VND

10

810.000 VND

11

780.000 VND

12

640.000 VND

13

820.000 VND

14

690.000 VND

15

580.000 VND

16

760.000 VND

17

760.000 VND

18

740.000 VND

19

840.000 VND

20

790.000 VND

21

560.000 VND

22

620.000 VND

23

720.000 VND

24

610.000 VND

25

750.000 VND

26

870.000 VND

27

720.000 VND

28

840.000 VND

29

560.000 VND

30

810.000 VND

31

580.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

640.000 VND

2

750.000 VND

3

530.000 VND

4

840.000 VND

5

640.000 VND

6

840.000 VND

7

830.000 VND

8

750.000 VND

9

430.000 VND

10

660.000 VND

11

830.000 VND

12

600.000 VND

13

720.000 VND

14

500.000 VND

15

600.000 VND

16

890.000 VND

17

720.000 VND

18

420.000 VND

19

540.000 VND

20

870.000 VND

21

460.000 VND

22

740.000 VND

23

580.000 VND

24

530.000 VND

25

790.000 VND

26

590.000 VND

27

860.000 VND

28

580.000 VND

29

650.000 VND

30

400.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

450.000 VND

2

790.000 VND

3

730.000 VND

4

730.000 VND

5

770.000 VND

6

750.000 VND

7

610.000 VND

8

820.000 VND

9

780.000 VND

10

490.000 VND

11

840.000 VND

12

490.000 VND

13

570.000 VND

14

580.000 VND

15

440.000 VND

16

760.000 VND

17

580.000 VND

18

870.000 VND

19

550.000 VND

20

880.000 VND

21

500.000 VND

22

860.000 VND

23

420.000 VND

24

600.000 VND

25

840.000 VND

26

570.000 VND

27

470.000 VND

28

670.000 VND

29

420.000 VND

30

550.000 VND

31

540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

560.000 VND

2

660.000 VND

3

730.000 VND

4

840.000 VND

5

840.000 VND

6

540.000 VND

7

760.000 VND

8

680.000 VND

9

450.000 VND

10

750.000 VND

11

480.000 VND

12

870.000 VND

13

560.000 VND

14

710.000 VND

15

450.000 VND

16

720.000 VND

17

670.000 VND

18

750.000 VND

19

900.000 VND

20

800.000 VND

21

730.000 VND

22

720.000 VND

23

600.000 VND

24

650.000 VND

25

710.000 VND

26

860.000 VND

27

410.000 VND

28

650.000 VND

29

820.000 VND

30

890.000 VND

31

410.000 VND

- Đặt vé máy bay trên hệ thống xong chưa, có cần gọi báo đại lý không? Quý khách đặt vé trên hệ thống chỉ là mới giữ chỗ tạm thời, quý khách gọi đến đại lý để xác nhận một lần nữa trước khi đặt chỗ hoặc sẽ có nhân viên đại lý gọi đến quý khách.

Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẵng giá rẻ vietnam airlines - vemaybaylyhai.com.vn
 
Thanh toán tiền qua hệ thống ATM của Eximbank được không? Quý khách có thể thanh toán qua ngân hàng Eximbank.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ