Vé máy bay Vinh đi Đà Lạt giá rẻ vietjet air khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh đi Đà Lạt

Tra gia vé Vinh đi Đà Lạt jetstar ngày 28/09, giá vé 1 người lớn 1 em bé 49 tháng giá bao nhiêu ? Jetstar không bay Vinh Đà Lạt, chỉ có hãng Vietjet bay chặng này, giá vé ngày 28/09 là 880 ngàn. Giá vé em bé 49 tháng bằng giá vé người lớn.

Tôi đổi tên, đổi ngày và đổi luôn chặng vé máy bay Vinh đi Đà Lạt thì phí  bao nhiêu của vietjet? Chi phí đổi của quý khách bao gồm phí đổi tên 360.000đ, đổi ngày và hành trình phí 360n. Vậy tổng phí đổi là 720.000đ + giá vé chênh lệch.
GIÁ VÉ THÁNG 08 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1,580.000 VND

21

1,520.000 VND

22

1,370.000 VND

23

1,240.000 VND

24

1,510.000 VND

25

1,500.000 VND

26

1,490.000 VND

27

1,380.000 VND

28

1,330.000 VND

29

1,520.000 VND

30

1,260.000 VND

31

1,440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

780.000 VND

2

500.000 VND

3

880.000 VND

4

530.000 VND

5

590.000 VND

6

830.000 VND

7

790.000 VND

8

790.000 VND

9

510.000 VND

10

780.000 VND

11

900.000 VND

12

630.000 VND

13

520.000 VND

14

590.000 VND

15

770.000 VND

16

550.000 VND

17

740.000 VND

18

870.000 VND

19

570.000 VND

20

690.000 VND

21

850.000 VND

22

520.000 VND

23

590.000 VND

24

530.000 VND

25

590.000 VND

26

500.000 VND

27

880.000 VND

28

710.000 VND

29

670.000 VND

30

590.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

720.000 VND

2

700.000 VND

3

690.000 VND

4

790.000 VND

5

660.000 VND

6

520.000 VND

7

690.000 VND

8

840.000 VND

9

850.000 VND

10

880.000 VND

11

780.000 VND

12

620.000 VND

13

600.000 VND

14

760.000 VND

15

720.000 VND

16

820.000 VND

17

590.000 VND

18

590.000 VND

19

790.000 VND

20

650.000 VND

21

550.000 VND

22

650.000 VND

23

710.000 VND

24

620.000 VND

25

550.000 VND

26

690.000 VND

27

580.000 VND

28

680.000 VND

29

740.000 VND

30

560.000 VND

31

900.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

590.000 VND

2

600.000 VND

3

870.000 VND

4

660.000 VND

5

540.000 VND

6

780.000 VND

7

550.000 VND

8

770.000 VND

9

750.000 VND

10

770.000 VND

11

750.000 VND

12

850.000 VND

13

620.000 VND

14

580.000 VND

15

750.000 VND

16

650.000 VND

17

660.000 VND

18

610.000 VND

19

740.000 VND

20

740.000 VND

21

590.000 VND

22

560.000 VND

23

700.000 VND

24

800.000 VND

25

760.000 VND

26

590.000 VND

27

610.000 VND

28

630.000 VND

29

730.000 VND

30

500.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

790.000 VND

2

510.000 VND

3

510.000 VND

4

670.000 VND

5

900.000 VND

6

630.000 VND

7

610.000 VND

8

720.000 VND

9

620.000 VND

10

860.000 VND

11

790.000 VND

12

580.000 VND

13

580.000 VND

14

730.000 VND

15

530.000 VND

16

890.000 VND

17

880.000 VND

18

860.000 VND

19

620.000 VND

20

740.000 VND

21

620.000 VND

22

690.000 VND

23

660.000 VND

24

650.000 VND

25

620.000 VND

26

760.000 VND

27

660.000 VND

28

510.000 VND

29

660.000 VND

30

660.000 VND

31

560.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,210.000 VND

2

2,250.000 VND

3

2,140.000 VND

4

2,290.000 VND

5

2,470.000 VND

6

2,340.000 VND

7

2,250.000 VND

8

2,270.000 VND

9

2,380.000 VND

10

2,120.000 VND

11

2,410.000 VND

12

2,180.000 VND

13

2,130.000 VND

14

2,250.000 VND

15

2,130.000 VND

16

2,440.000 VND

17

2,360.000 VND

18

2,300.000 VND

19

2,450.000 VND

20

2,270.000 VND

21

2,400.000 VND

22

2,180.000 VND

23

2,110.000 VND

24

2,460.000 VND

25

2,240.000 VND

26

2,120.000 VND

27

2,260.000 VND

28

2,470.000 VND

29

2,440.000 VND

30

2,470.000 VND

31

2,440.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,620.000 VND

2

2,900.000 VND

3

2,600.000 VND

4

2,820.000 VND

5

2,760.000 VND

6

2,790.000 VND

7

2,770.000 VND

8

2,690.000 VND

9

2,680.000 VND

10

2,710.000 VND

11

2,890.000 VND

12

2,810.000 VND

13

2,650.000 VND

14

2,580.000 VND

15

2,730.000 VND

16

2,530.000 VND

17

2,720.000 VND

18

2,770.000 VND

19

2,870.000 VND

20

2,700.000 VND

21

2,500.000 VND

22

2,670.000 VND

23

2,890.000 VND

24

2,600.000 VND

25

2,800.000 VND

26

2,880.000 VND

27

2,770.000 VND

28

2,740.000 VND

29

2,630.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,140.000 VND

2

2,340.000 VND

3

2,310.000 VND

4

2,200.000 VND

5

2,080.000 VND

6

2,360.000 VND

7

2,000.000 VND

8

2,370.000 VND

9

2,240.000 VND

10

2,140.000 VND

11

2,130.000 VND

12

2,250.000 VND

13

2,320.000 VND

14

2,390.000 VND

15

2,140.000 VND

16

2,090.000 VND

17

2,080.000 VND

18

2,060.000 VND

19

2,180.000 VND

20

2,170.000 VND

21

2,040.000 VND

22

2,140.000 VND

23

2,100.000 VND

24

2,210.000 VND

25

2,070.000 VND

26

2,270.000 VND

27

2,390.000 VND

28

2,300.000 VND

29

2,240.000 VND

30

2,080.000 VND

31

2,010.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

770.000 VND

2

690.000 VND

3

580.000 VND

4

690.000 VND

5

730.000 VND

6

880.000 VND

7

770.000 VND

8

580.000 VND

9

510.000 VND

10

530.000 VND

11

840.000 VND

12

510.000 VND

13

830.000 VND

14

620.000 VND

15

740.000 VND

16

660.000 VND

17

720.000 VND

18

530.000 VND

19

820.000 VND

20

660.000 VND

21

560.000 VND

22

620.000 VND

23

720.000 VND

24

510.000 VND

25

840.000 VND

26

620.000 VND

27

560.000 VND

28

610.000 VND

29

880.000 VND

30

890.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 5 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

870.000 VND

2

820.000 VND

3

600.000 VND

4

590.000 VND

5

670.000 VND

6

670.000 VND

7

890.000 VND

8

660.000 VND

9

580.000 VND

10

540.000 VND

11

710.000 VND

12

800.000 VND

13

780.000 VND

14

760.000 VND

15

750.000 VND

16

570.000 VND

17

890.000 VND

18

500.000 VND

19

830.000 VND

20

610.000 VND

21

840.000 VND

22

830.000 VND

23

660.000 VND

24

640.000 VND

25

760.000 VND

26

760.000 VND

27

830.000 VND

28

840.000 VND

29

670.000 VND

30

570.000 VND

31

540.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

730.000 VND

2

620.000 VND

3

630.000 VND

4

830.000 VND

5

660.000 VND

6

620.000 VND

7

710.000 VND

8

690.000 VND

9

620.000 VND

10

620.000 VND

11

610.000 VND

12

630.000 VND

13

760.000 VND

14

750.000 VND

15

820.000 VND

16

570.000 VND

17

830.000 VND

18

890.000 VND

19

750.000 VND

20

800.000 VND

21

700.000 VND

22

610.000 VND

23

790.000 VND

24

850.000 VND

25

830.000 VND

26

890.000 VND

27

610.000 VND

28

590.000 VND

29

520.000 VND

30

800.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

740.000 VND

2

600.000 VND

3

650.000 VND

4

730.000 VND

5

510.000 VND

6

510.000 VND

7

650.000 VND

8

710.000 VND

9

500.000 VND

10

550.000 VND

11

720.000 VND

12

880.000 VND

13

650.000 VND

14

800.000 VND

15

510.000 VND

16

620.000 VND

17

660.000 VND

18

520.000 VND

19

800.000 VND

20

810.000 VND

21

890.000 VND

22

610.000 VND

23

530.000 VND

24

680.000 VND

25

570.000 VND

26

870.000 VND

27

770.000 VND

28

710.000 VND

29

520.000 VND

30

700.000 VND

31

810.000 VND

Em bé 1 tháng tuổi mang giấy tờ gì? Em bé 1 tháng tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh (nếu có) hoặc giấy chứng sinh. Tôi có thể lấy vé ở Vinh không , hay lấy bằng cách nào: Bạn ở xa thanh toán bằng cách chuyển khoản, sau khi đại lý xác nhận thanh toán hoàn tất sẽ gửi cho chị 1 vé điện tử qua email hoặc tin nhắn điện thoại cho chị..

Vé máy bay Vinh đi Đà Lạt giá rẻ vietjet air
 
Tôi mua 10 vé, thanh toán trước 50%, đến này bay thanh toán phân còn lại được chứ. Quý khách phải thanh toán 100% phí vé mới có thể lấy được vé máy bay. Đặt trên 10 vé đại lý vemaybaylyhai.com.vn sẽ giảm giá vé cho quý khách.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ