Vé máy bay Vinh đi Hà Nội giá rẻ vietnam airlines khuyến mãi

ĐẶT VÉ: 0981.81.7223 - 0934.404.151

Vé máy bay Vinh đi Hà Nội

+ Hãng nào bay từ Vinh đi Hà Nội, giá vé máy bay thấp nhất bao nhiêu, nếu tôi đi thương gia vé bao nhiêu? chỉ có hãng vietnam airline bay, giá thấp nhất 800n, vé thương gia 2tr250n.

+ Tôi đặt vé cho bạn tôi là người nước ngoài, khi bay Vinh đi Hà Nội cần những thủ tục gì? người nước ngoài chỉ cần xuất trình hộ chiếu khi làm thủ tục chuyến bay.

+ Tôi ra sân bay làm thủ tục nhưng CMND của tôi bị mờ, đại lý có cách nào giúp tôi không? Trường hợp CMND bị mờ ảnh hoặc tên không thể làm thủ tục được, Bạn có thể sử dụng bằng lái xe thay cho CMND.
GIÁ VÉ THÁNG 05 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

640.000 VND

25

840.000 VND

26

620.000 VND

27

770.000 VND

28

660.000 VND

29

650.000 VND

30

690.000 VND

31

880.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 6 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

740.000 VND

2

810.000 VND

3

570.000 VND

4

580.000 VND

5

680.000 VND

6

810.000 VND

7

450.000 VND

8

540.000 VND

9

880.000 VND

10

620.000 VND

11

500.000 VND

12

520.000 VND

13

460.000 VND

14

870.000 VND

15

840.000 VND

16

810.000 VND

17

880.000 VND

18

650.000 VND

19

880.000 VND

20

560.000 VND

21

750.000 VND

22

530.000 VND

23

730.000 VND

24

500.000 VND

25

660.000 VND

26

860.000 VND

27

720.000 VND

28

520.000 VND

29

750.000 VND

30

530.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 7 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,790.000 VND

2

1,370.000 VND

3

1,610.000 VND

4

1,410.000 VND

5

1,450.000 VND

6

1,350.000 VND

7

1,540.000 VND

8

1,610.000 VND

9

1,610.000 VND

10

1,630.000 VND

11

1,430.000 VND

12

1,630.000 VND

13

1,620.000 VND

14

1,530.000 VND

15

1,740.000 VND

16

1,710.000 VND

17

1,610.000 VND

18

1,690.000 VND

19

1,500.000 VND

20

1,660.000 VND

21

1,470.000 VND

22

1,560.000 VND

23

1,750.000 VND

24

1,680.000 VND

25

1,680.000 VND

26

1,590.000 VND

27

1,750.000 VND

28

1,660.000 VND

29

1,770.000 VND

30

1,680.000 VND

31

1,660.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 8 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

1,430.000 VND

2

1,320.000 VND

3

1,330.000 VND

4

1,270.000 VND

5

1,280.000 VND

6

1,510.000 VND

7

1,260.000 VND

8

1,520.000 VND

9

1,230.000 VND

10

1,300.000 VND

11

1,360.000 VND

12

1,540.000 VND

13

1,460.000 VND

14

1,270.000 VND

15

1,410.000 VND

16

1,570.000 VND

17

1,240.000 VND

18

1,400.000 VND

19

1,170.000 VND

20

1,460.000 VND

21

1,310.000 VND

22

1,200.000 VND

23

1,240.000 VND

24

1,400.000 VND

25

1,370.000 VND

26

1,180.000 VND

27

1,190.000 VND

28

1,200.000 VND

29

1,470.000 VND

30

1,230.000 VND

31

1,290.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 9 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

660.000 VND

2

650.000 VND

3

490.000 VND

4

820.000 VND

5

820.000 VND

6

570.000 VND

7

800.000 VND

8

840.000 VND

9

820.000 VND

10

540.000 VND

11

580.000 VND

12

820.000 VND

13

480.000 VND

14

800.000 VND

15

810.000 VND

16

610.000 VND

17

700.000 VND

18

570.000 VND

19

570.000 VND

20

640.000 VND

21

570.000 VND

22

470.000 VND

23

510.000 VND

24

610.000 VND

25

560.000 VND

26

840.000 VND

27

840.000 VND

28

880.000 VND

29

530.000 VND

30

520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 10 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

810.000 VND

2

550.000 VND

3

580.000 VND

4

890.000 VND

5

700.000 VND

6

750.000 VND

7

490.000 VND

8

830.000 VND

9

720.000 VND

10

540.000 VND

11

790.000 VND

12

630.000 VND

13

770.000 VND

14

690.000 VND

15

490.000 VND

16

850.000 VND

17

540.000 VND

18

550.000 VND

19

710.000 VND

20

470.000 VND

21

720.000 VND

22

880.000 VND

23

630.000 VND

24

860.000 VND

25

890.000 VND

26

830.000 VND

27

510.000 VND

28

610.000 VND

29

730.000 VND

30

790.000 VND

31

710.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 11 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

710.000 VND

2

790.000 VND

3

570.000 VND

4

890.000 VND

5

660.000 VND

6

470.000 VND

7

570.000 VND

8

550.000 VND

9

650.000 VND

10

560.000 VND

11

870.000 VND

12

700.000 VND

13

560.000 VND

14

540.000 VND

15

840.000 VND

16

750.000 VND

17

700.000 VND

18

550.000 VND

19

780.000 VND

20

530.000 VND

21

800.000 VND

22

730.000 VND

23

750.000 VND

24

540.000 VND

25

470.000 VND

26

630.000 VND

27

830.000 VND

28

580.000 VND

29

500.000 VND

30

510.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 12 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

560.000 VND

2

640.000 VND

3

530.000 VND

4

750.000 VND

5

820.000 VND

6

500.000 VND

7

470.000 VND

8

740.000 VND

9

710.000 VND

10

810.000 VND

11

590.000 VND

12

730.000 VND

13

520.000 VND

14

570.000 VND

15

620.000 VND

16

560.000 VND

17

530.000 VND

18

650.000 VND

19

580.000 VND

20

570.000 VND

21

870.000 VND

22

780.000 VND

23

510.000 VND

24

740.000 VND

25

550.000 VND

26

610.000 VND

27

740.000 VND

28

760.000 VND

29

840.000 VND

30

480.000 VND

31

610.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 1 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,440.000 VND

2

2,490.000 VND

3

2,450.000 VND

4

2,230.000 VND

5

2,210.000 VND

6

2,290.000 VND

7

2,170.000 VND

8

2,250.000 VND

9

2,220.000 VND

10

2,220.000 VND

11

2,150.000 VND

12

2,360.000 VND

13

2,420.000 VND

14

2,440.000 VND

15

2,400.000 VND

16

2,140.000 VND

17

2,390.000 VND

18

2,470.000 VND

19

2,240.000 VND

20

2,400.000 VND

21

2,340.000 VND

22

2,430.000 VND

23

2,490.000 VND

24

2,420.000 VND

25

2,490.000 VND

26

2,080.000 VND

27

2,160.000 VND

28

2,100.000 VND

29

2,180.000 VND

30

2,480.000 VND

31

2,140.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 2 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,770.000 VND

2

2,590.000 VND

3

2,710.000 VND

4

2,890.000 VND

5

2,670.000 VND

6

2,750.000 VND

7

2,680.000 VND

8

2,740.000 VND

9

2,890.000 VND

10

2,700.000 VND

11

2,820.000 VND

12

2,800.000 VND

13

2,830.000 VND

14

2,860.000 VND

15

2,520.000 VND

16

2,870.000 VND

17

2,470.000 VND

18

2,670.000 VND

19

2,890.000 VND

20

2,900.000 VND

21

2,480.000 VND

22

2,820.000 VND

23

2,580.000 VND

24

2,870.000 VND

25

2,500.000 VND

26

2,580.000 VND

27

2,570.000 VND

28

2,840.000 VND

29

2,520.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 3 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

2,350.000 VND

2

2,340.000 VND

3

2,020.000 VND

4

1,990.000 VND

5

2,200.000 VND

6

2,000.000 VND

7

2,190.000 VND

8

2,040.000 VND

9

2,300.000 VND

10

2,320.000 VND

11

2,290.000 VND

12

2,030.000 VND

13

2,350.000 VND

14

2,010.000 VND

15

2,190.000 VND

16

2,180.000 VND

17

2,210.000 VND

18

2,070.000 VND

19

2,080.000 VND

20

2,120.000 VND

21

2,130.000 VND

22

2,130.000 VND

23

2,250.000 VND

24

2,080.000 VND

25

2,000.000 VND

26

2,010.000 VND

27

1,970.000 VND

28

2,360.000 VND

29

2,280.000 VND

30

2,250.000 VND

31

2,090.000 VND

GIÁ VÉ THÁNG 4 (1 chiều) - CHƯA PHÍ
1

770.000 VND

2

700.000 VND

3

720.000 VND

4

600.000 VND

5

770.000 VND

6

660.000 VND

7

750.000 VND

8

770.000 VND

9

700.000 VND

10

480.000 VND

11

750.000 VND

12

890.000 VND

13

470.000 VND

14

720.000 VND

15

890.000 VND

16

850.000 VND

17

810.000 VND

18

750.000 VND

19

580.000 VND

20

620.000 VND

21

780.000 VND

22

490.000 VND

23

880.000 VND

24

610.000 VND

25

720.000 VND

26

530.000 VND

27

700.000 VND

28

830.000 VND

29

840.000 VND

30

590.000 VND

+ Tôi có thể mang theo 2 cháu nhỏ 3 tuổi đi cùng không? tôi không phải cha mẹ ruột của chúng. Bạn có thể dẫn 2 cháu 3 tuổi đi cùng trong trường hợp không phải cha mẹ ruột.

vé máy bay vinh đi hà nội - vemaybaylyhai.com.vn
 
+ Tôi đặt vé máy bay Vinh đi Hà Nội của đại lý nhưng nhà tôi ở xa , tôi ra sân bay thanh toán cho đại lý được không. Bạn không thể thanh toán ở sân bay cho đại lý. bạn phải thanh toán tại đại lý trong thời gian đại lý giữ vé cho quý khách.

+ Liệu có bị trễ giờ bay hay không ? tôi đi họp nên rất lo trễ chuyến. bạn cần thu xếp chuyến bay của mình và có mặt trước giờ khởi hành 1 tiếng để làm thủ tục chuyến bay. Trường hợp quý khách đến cận giờ bay có thể nhờ nhân viên quầy thủ tục ở sân bay hỗ trợ.
van-phong-dai-ly-ve-may-bay-ly-hai
nhan-vien-ve-may-bay-ly-hai
ve-may-bay-vietjet-air-bang-khen
dat-ve-may-bay-online
bang-khen-hang-hang-kong
Đại lý vé máy bay Lý Hải
vé máy bay jetstar pacific khuyến mãi
vé máy bay vietnam airlines giá rẻ